Menu
header photo

LARSI

LATIN  +  FARSI

بقیّه ی صفحات راهم ببینید

تصویرِ پائینِ صفحه را
ذخیره کنید

telegram adress:
@movuqqut
 
:این جمله هارا در گوگل سرچ کنید

" معایب خط "
larsi  font
 "چیدمان خط لارسی"

آدرس دانلود فایل صوتی

larsi.podbean.com

 

چرا و چگونه با خطّ لارسی آشنا شویم

از آنجائی که هیچ کُدام از فونت های فارسی ، و انگلیسی ، جوابگوی نِگارشِ صحیحِ زبانِ فارسی

نمی باشد ، لذا  تصمیم گرفتم که با استفاده از 26 حرفِ اِستانداردِ اِنگلیسی ، فونتی سازگار با

گویِشِ فارسی ، استخراج کنم  ، و نامش را : لارسی بگذارم ، که مربوطِ به فرهنگ می شود ،

نه به یک کشورِ خاص .

 

8 مورد اختلاف ، بینِ لارسی  و فینگیلیش  موجود است ، که آنها را ذکر می کنم .

1 – در کلمه ی شَب ، حَرفِ   به جای   Sh  به کار رفته است .

2 – در همان کلمه ی شَب  ،  حَرفِ   U   به جایِ   زَبَر   یا  فَتحه به کار  رفته است .

 

3 – در کلمه ی خانه    حَرفِ   X   جایگزینِ  Kh   شده است .

4 – در کلمه ی چوب   حُروفِ تَرکیبیِ   Jc  جایگزینِ   Ch   شده است .

5 – همچنین ، در همان کلمه ی چوب  ،  W  جایگزینِ   OO   و یا   Ou   می باشد .

 

6 – در کلمه ی  ژیان   Zc  جایگزینِ   Zh   شده است .

7 – در کلمه ی قِرمز   Q  جایگزینِ   Gh  می گردد .

8 – در کلمه ی  مَعرفت   Y   جایگزینِ   ع   و یا  همزه  ء   می باشد .

 

سه تا قاعده ، نیز به این دستورالعمل   افزوده می شود :

1 – W  در جوارِ حُروفِ صدادار ،  مُشابهِ  همان  W  در زبانِ انگلیسی می باشد .

2 – I  در جوارِ حُروفِ صدادار ، مُشابهِ  Y   در  انگلیسی  می باشد .

3 – هایِ غِیرِ مَلفوظ  ،  در پایانِ کلمات ، حذف می شود .